Kulttuuriympäristön hoito

Mikä on kulttuuriympäristö ja miksi sen hoito on tärkeää?

Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä ympäristöä, kuten rakennuksia ja rakennettuja alueita lähiympäristöineen, maisemia, joissa näkyy ihmisen kädenjälki sekä maisemassa, maaperässä tai veden alla säilyneitä, ihmisten tekemiä muinaisia rakenteita ja muodostelmia.

Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia sekä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Se on tärkeä voimavara, joka luo alueille omaleimaisuutta, tukee paikallisyhteisöjen kehitystä ja tarjoaa myös mahdollisuuksia elinkeinoelämän toiminnalle.

Kulttuuriympäristö uusiutuu ja kehittyy ajan kuluessa ja tarpeiden muuttuessa. Muutoksia tehtäessä on hyvä pitää mielessä jo olemassa olevan ympäristön arvot. Lisäämällä asiantuntemusta sekä huolehtimalla kulttuuriympäristön hoidosta ja käytöstä varmistamme, että arvokkaat kohteet säilyvät tulevillekin sukupolville.

Hae avustusta rakennusperinnön hoitoon

Vastuu rakennusten ja ympäristön ylläpidosta on niiden omistajilla.  Hyvä hoito ja ajoissa toteutetut toimenpiteet takaavat kulttuuriympäristön arvon säilymisen. Remontoidessa ja muutoksia tehtäessä on tärkeää huomioida kohteen erityispiirteet ja alkuperäiset rakentamistavat.

Myönnämme vuosittain avustuksia yksityisille omistajille, kunnille, kuntayhtymille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Ennen avustuksen hakemista kuvaa kohteen nykytila ja sen korjaustarpeet. Huolellisesti tehty hakemus nopeuttaa avustushakemuksesi käsittelyä! Huomaa, että voit hakea avustusta myös korjaustoimien suunnitteluun. Jos asut saaristossa, tarkista, voitko hakea rahoitusta rakennusten tai rakennelmien kunnostukseen Avustus saaristomaiseman säilyttämiseen ja parantamiseen-palvelustamme.

Avustus rakennusperinnön hoitoon

Hae avustusta saaristomaiseman säilyttämiseen ja parantamiseen

Myönnämme vuosittain avustusta saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle, tai yhdistykselle tai säätiölle saaristoluonnon suojelemiseen tai saariston maisemakuvan säilyttämiseen tai parantamiseen. Saariston ympäristönhoitoavustuksilla on hoidettu muun muassa saariston niittyjä ja muita perinnemaisemia, tehty linnusto- ja luontoselvityksiä sekä kunnostettu saaristomaisemien kannalta tärkeitä rakennuksia ja rakennelmia, kuten venevajoja ja aittoja.

Avustus saariston ympäristöhoitoon

Tee suojeluesitys

Voit tehdä meille esityksen rakennuksen tai rakennetun ympäristön suojelemisesta.  Suojelemme rakennuksen, jos se on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. Teemme rakennuksesta suojelupäätöksen, joka sisältää tarkemmat määräykset suojelun toteuttamiseksi. Suojelumääräyksillä voidaan esimerkiksi tarkentaa, millaiset arkkitehtuuriset yksityiskohdat tai rakenteet on säilytettävä rakennuksen korjaus- ja entisöintitöissä sekä millä tavalla rakennusta tulisi hoitaa ja käyttää.

Rakennussuojeluesityksen tekeminen

Hae korvauksia perinnemaisemien hoitoon

Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen karjatalouden muovaamia, yleensä runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan tarvitseman talvirehun tai olleet laitumina. Merkittävä osa luontomme monimuotoisuutta, suomalaista kulttuurihistoriaa ja identiteettiä sekä kaunista maalaismaisemaa on vaarassa hävitä perinnebiotooppien taantuessa.

Kaikkiaan noin 30 000 hehtaaria niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia on saatu hoidon piiriin maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän avulla. Perinnebiotooppien vaalimiseen voi kuitenkin osallistua kuka tahansa esimerkiksi hoitamalla pihaketoaan tai osallistumalla perinnebiotooppien hoitotalkoisiin.

Tietoa, ohjeita ja neuvontaa

Saat lisää tietoa kulttuuriympäristön hoidosta ja tarjolla olevasta rahoituksesta ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme:

Avustuksia voit hakea kohteesta riippuen myös Museovirastolta, Suomen Kotiseutuliitolta ja Kirkkohallitukselta. Jos tarvitset käytännön ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen, tutustu Museoviraston ylläpitämään korjaustaito.fi-verkkosivustoon.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 10.01.2023